Az áruház átszervezés alatt!
Kedves Vásárlóink!

Nehezen hoztuk meg a döntést. Mindenkitől elnézést kérünk!
A kialakult vírushelyzet miatt a beszállítóink helyzetében is sok bizonytalanság lépett fel. Ezért is gondoltuk, hogy akkor járunk el felelősen, ha egyelőre, átmenetileg bezárjuk az áruházat.
Ez azt is jelenti, hogy a meglévő, függőben lévő rendeléseket is törölni kényszerültünk. Próbáltunk rájuk megoldást találni, de nem sikerült. Emiatt sajnos biztos lesz, aki nem tér vissza hozzánk, de döntenünk kellett. Reméljük a változtatások után, rövid időn belül vissza tudjuk majd szerezni mindenki bizalmát!

Folyamatosan kerestük és keressük a megoldást a folytatásra!

Üdvözlettel és bízva egy sokkal jobb közeljövőben: Kajátviszünk.hu

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

Verzió: 1.0

Hatálybalépés: 2020.03.30.

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Dajkó Ferenc egyéni vállalkozó (székhely: 4029 Debrecen, Alkotmány u. 4., adószám: 69450910-1-29), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett http://www.kajatviszunk.hu webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Dajkó Ferenc egyéni vállalkozó

A szolgáltató székhelye: 4029 Debrecen, Alkotmány u. 4.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: 4029 Debrecen, Alkotmány u. 4

Nyilvántartási száma: 53201315

Adószáma: 69450910-1-29

Telefonszáma: +36-30/228-4299

Engedély száma:

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:

 

Alapvető rendelkezések

 

1.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

1.2. Az ÁSZF a dokumentum címlapján feltüntetett hatálybalépési dátumtól határozatlan időre szól. Az ÁSZF változtatása esetén azt a hatálybalépést megelőző 15. napon közzéteszi Szolgáltató.

 

1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelem alatt áll, jogosulatlan felhasználása a vonatkozó jogszabályokban meghatározott jogkövetkezményeket vonja maga után.

 

1.4. A webshop az év 365 napján 0-24 óráig fogad rendeléseket.

 

Adatkezelési szabályok

 

1.5. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”), valamint az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletének (GDPR) rendelkezéseire figyelemmel kezeli. Ennek keretében a szolgáltatás nyújtása során adatfeldolgozókat vehet igénybe.

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 

1.6. A webshopban megjelenített termékek csak online vásárolhatók meg. A termékek árai tartalmazzák az általános forgalmi adót (Áfát). A házhozszállítási díjat, illetve a csomagolási díjat a Szolgáltató külön tünteti fel.

 

1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

 

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

 

1.9. A rendelés menete: A rendeléshez a Felhasználónak először regisztrálnia kell a weboldalon. A regisztrációt követően, be kell lépnie a vásárláshoz a regisztrációs során megadott felhasználónevével és jelszavával. Ezt követően tudja a megfelelő termékeket kiválasztani, kosárba helyezni.

 

1.10. Hibás termék, vagy hibás mennyiség esetén lehetőség van a termék, illetve mennyiség módosítására, törlésére.

 

1.11. Fizetési lehetőségek: bankkártyával, illetve készpénzben a házhozszállítás során a futárnak. Szállítási módok: futárra házhozszállítás.

 

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

 

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

 

1.13. A megrendelések feldolgozása jellemzően 24 órán belül történik

 

1.14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 2 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

 

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul,de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

 

Elállás joga

 

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete: fogyasztó e-mailben jelzi visszaküldési szándékát. A visszaküldött áru sértetlenségét Szolgáltató megvizsgálja, amennyiben nem merül fel olyan körülmény, mely az 1.16. pont szerinti elállás jogának gyakorlását megakadályozná, úgy Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszautalja az árat.

 

Garancia, jótállás

 

1.18. Termékeinkre – azok jellege miatt – a vonatkozó jogszabályok alapján a fogyasztót nem illeti meg jótállás.

 

Panaszkezelés

 

1.19. A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről - ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével - és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja - elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

 

Vegyes rendelkezések

 

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30(harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét.

 

Budapest, 2020. 03. 30.

 

Adatkezelési tájékoztató
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Dajkó Ferenc e.v. által üzemeltetett http://www.kajatviszunk.hu honlaphoz

A http://www.kajatviszunk.hu honlap fejlesztője és üzemeltetője, Dajkó Ferenc e.v. (4029 Debrecen, Alkotmány u. 4., nyilvántartási szám: 53201315, a továbbiakban: Üzemeltető) az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon  történő adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban.

A jelen Adatkezelési tájékoztatót az Üzemeltető bármikor, egyoldalúan módosíthatja. A jelen adatkezelési tájékoztató a Honlapon kerül közzétételre. A jelen Adatkezelési Tájékoztató a közzétételével lép hatályba.

 

1.Milyen személyes adatait, meddig kezeli az Üzemeltető, mire használja őket, és milyen felhatalmazás alapján?

Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak lehetnek:

  1. a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);
  2. b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)
  3. c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)
  4. d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek)
  5. e) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulás nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából (a továbbiakban: Ekertv.)
  6. Az adatkezelés jogalapját az alábbiakban adatkategóriánként és adatkezelési célonként külön-külön meghatározzuk a fenti felsorolásra való utalással.

 

1.1 A honlapon általánosságban kezelt adatok esetén

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Szolgáltatásra regisztráló

Név, cím, telefonszám, mobilszám, e-mail cím

érintettől származó

Regisztráció a szolgáltatás igénybevételéhez

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Szerződés teljesítéséhez azon időtartam, amíg a szerződés megkötésre nem kerül. Ennek meghiúsulása esetén 5 évig

 

 

 

 

 

 

1.2 Milyen adatokat gyűjt Önről a Szolgáltató automatikusan, és ez milyen hatással lehet Önre?

Milyen eszközökkel és milyen adatokat gyűjtünk Rólad automatikusan?

A honlap használata során apró programokat, úgynevezett sütiket vagy cookie-kat és hasonló technológiákat alkalmazunk, hogy növeljük a honlap biztonságát, hatékonyságát.

A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k célja:

  1. a) Biztonság: a biztonság támogatása és lehetővé tétele, és a Szolgáltató segítése a jogsértő magatartások észlelésében.
  2. b) Teljesítmény, analitika és kutatás: az ilyen cookiek segítenek a Szolgáltatónak annak megismerésében, hogy a különböző helyeken hogyan teljesít a Honlap. Olyan cookiekat is alkalmazhat a Szolgáltató, amelyek értékelik, javítják, kutatják a Honlapot, a termékeket, funkciókat, szolgáltatásokat, beleértve, amikor a Felhasználó belép a Honlapra más honlapokról, vagy eszközöket, mint például a Felhasználó számítógépe vagy mobileszköze.

A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k típusai:

  1. a) analitika, követő cookie-k;
  2. b) munkamenet (session) cookie-k, amelyek csak addig működnek, amíg a munkamenet (általában az adott látogatás a Honlapon vagy egy böngésző munkamenet tart;

A cookie-k ellenőrzése, irányítása:

A legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy a Felhasználók kontrollálják a beállításokon keresztül a cookie alkalmazását. Mindazonáltal, ha a Felhasználó korlátozza a Honlapot a cookie használatában, az ronthatja a Felhasználói élményt, mivel az nem kerül többé a Felhasználóra személyre szabásra. A Felhasználó ezen kívül leállíthatja a személyre szabott beállítások mentését is, mint például a bejelentkezési információkét.

Ha a Felhasználó nem kívánja, hogy a Szolgáltató cookie-kat alkalmazzon, amikor meglátogatja a Honlapot, a Felhasználó a beállítások menüpontban megszüntetheti egyes cookiek alkalmazását. Annak érdekében, hogy a Szolgáltató tudomást szerezzen arról, hogy a Felhasználó letiltotta egyes cookiek használatát, a Szolgáltató letiltási cookiet helyez el a Felhasználó eszközén, így a Szolgáltató tudni fogja, hogy nem helyezhet el cookiekat akkor, amikor a Felhasználó következő alkalommal meglátogatja a Honlapot. Ha a Felhasználó nem kíván cookiekat kapni, a Felhasználó megváltoztathatja a böngésző beállításait a számítógépén. Ha a Felhasználó a böngésző beállítások megváltoztatása nélkül használja a Honlapot, a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a Felhasználó a Honlapon bármilyen cookie küldéséhez hozzájárul. A Honlap cookiek nélkül nem működik megfelelően.

A cookiekról való több információ szerzéséhez, beleértve a cookiek fajtáját, kezelését és törlését, látogassa meg a wikipedi.org oldalt, vagy a www.allaboutcookies.org, vagy www.aboutcookies.org honlapokat.

A felhasználók a cookiekat az alábbi linkeken is szabályozhatják, engedélyezhetik: https:\\www.aboutads.info/choices és https://www.youronlinechoices.eu.

 

2. Ki kezeli az Ön személyes adatait, és ki fér hozzá azokhoz?

Az adatkezelő

Az Ön adatai adatkezelője Dajkó Ferenc e.v., melynek elérhetőségei és cégadatai az alábbiak:

Dajló Ferenc. e.v.

Nyilvántartási szám: 01-09-53201315

Adószám: 69450910-1-29

Székhely: 4029 Debrecen, Alkotmány u. 4.

E-mail cím: info@kajatviszunk.hu

A Szolgáltató részéről az Ön adataihoz a Szolgáltató munkavállalói férnek hozzá abban a körben, amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. A személyes adatokhoz való hozzáférési jogosultságokat szigorú belső szabályzatban rögzítjük.

 

3. Ki a Szolgáltató adatvédelmi tisztviselője és mik az elérhetőségei?

Név: Dajkó Ferenc

Elérhetőségek:

e-mail cím: info@kajatviszunk.hu

 

4. Önnek milyen jogai vannak a személyes adatai kezelésével kapcsolatban és hogyan biztosítja Szolgáltató azok gyakorlását?

a) Hozzáférési jog: tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatait, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adatai.

b) Helyesbítési jog: ha adatai változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheti adatai helyesbítését, javítását, pontosítását.

c) Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az általunk kezelt adatait töröljük.

d) Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az adatkezelést korlátozzuk.

e) Panasz jog: amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem érte Önt, joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Honlap: http://naih.hu

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

A fentieken túlmenően továbbá a Fővárosi Törvényszék előtt keresetet indíthat Szolgáltatóval szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén.

 

 5. Hogyan biztosítja Szolgáltató az Ön adatai biztonságát?

Mindenre kiterjedő részletes információbiztonsági szabályzattal rendelkezünk az általunk kezelt adatok, információk biztonságának biztosítása érdekében, amely valamennyi munkavállalónkra kötelező, és amelyet valamennyi munkavállalónk ismer és alkalmaz.

A munkavállalóinkat az adat- és információbiztonság követelményeire vonatkozóan rendszeresen oktatjuk, képezzük.

5.1 Adatbiztonság az IT infrastruktúrában

A személyes adatokat saját központi szerverünkön, illetve általunk bérelt, fizikailag elkülönített szerveren tároljuk, amelyhez szigorú jogosultságkezelési szabályok alapján csak nagyon korlátozott személyi, alkalmazotti kör férhet hozzá.  Informatikai rendszereinket időről időre, visszatérően és rendszeresen teszteljük és ellenőrizzük az adat- és IT biztonság megteremtése és fenntartása érdekében.

Az irodai munkaállomások jelszóval védettek, idegen adathordozó használata korlátozott és csak biztonságos körülmények között, ellenőrzést követően megengedett.

A Társaság valamennyi rendszerére, rendszerelemére kiterjedő, rendszeres és folyamatos kártékony szoftverek elleni védelem biztosított.

A programok, alkalmazások és eszközök tervezése, fejlesztése, tesztelése és üzemeltetése során a biztonsági funkciókat kiemelten és elkülönítetten kezeljük.

Az információs rendszer hozzáférési kulcsait (pl. jelszó) titkosítva tároljuk és továbbítjuk, a rendszer biztonságát érintő adatok (pl. jelszavak, jogosultságok, naplók) védelméről a hozzáférési jogosultságok kiosztásánál gondoskodunk.

5.2 Adatbiztonság a kommunikációban

Az általunk alkalmazott védelem detektálja az illetéktelen módosítás, a beékelődés, valamint az ismétlő adás előfordulását. Az adatvesztést és -sérülést hibadetektáló és javító eljárásokkal akadályozzuk meg, és gondoskodunk a le nem tagadhatóság biztosításáról.

Az adattovábbításra használt hálózat esetében a biztonsági szintnek megfelelő módon biztosítjuk az illegális rácsatlakozás és a lehallgatás megakadályozását.

5.3 Adatbiztonság a szoftverfejlesztés, programozás során

A szoftverfejlesztés során elválasztjuk egymástól a fejlesztői/teszt környezetet és az éles környezetet, teszt és éles adatokat, a tesztelés során a személyes adatokat lehetőség szerint deperszonalizáljuk.

A programozás során betartjuk a biztonságos kódolás alapvető követelményeit, platform- és programnyelv függő technikákat alkalmazunk a jellemző sérülékenységek kiküszöbölésére, követjük a legújabb iparági ajánlásokat a kódok átvizsgálására.

Folyamatos követést alkalmazunk az újonnan felfedezett sebezhetőségek azonosítására, fejlesztőinket rendszeresen oktatjuk az adatbiztonsági követelményekkel kapcsolatban, valamint programozási technikákat standardizálását alkalmazzuk a tipikus hibák elkerülésére.

Az elkészült kódok ellenőrzését a biztonságos kódolás alapelvei szerint elvégezzük és változáskövetéssel biztosítjuk a megfelelő dokumentálást.

5.4 Adatbiztonság az iratkezelés során

Az iratkezelés során is betartjuk az adatbiztonság követelményeit, amelyet iratkezelési szabályzatban rögzítettünk. Az iratkezelést írásban meghatározott jogosultsági szintek szerint, az egyes iratok bizalmas jellegéhez mérten alkalmazott biztonsági előírások szerint végezzük. Rélszletes és szigorú szabályokkal rendelkezünk az iratok megsemmisítésére, tárolására, kiadmányozására vonatkozóan.

5.5 Fizikai adatbiztonság

A fizikai adatbiztonság megteremtése érdekében biztosítjuk nyílászáróink megfelelő záródását és védelmét, szigorú látogatási és belépési előírásokat alkalmazunk a látogatókra vonatkozóan. Az irodahelyiség őrzés-védelme éjjel-nappal biztosított.

A papír alapú, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok zárt, tűz- és vagyonvédelmet biztosító szekrényben kerülnek elhelyezésre, amelyhez csak meghatározott alkalmazotti kör fér hozzá.

Az adathordozó eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeket úgy alakítottuk ki, hogy elegendő biztonságot nyújtsanak illetéktelen vagy erőszakos behatolás, tűz vagy természeti csapás ellen. Az adatátvitelre, valamint mentésre, archiválásra használt adathordozók tárolása pedig csak megbízhatóan zárt helyen történhet.

 

6. Mit tesz Szolgáltató, ha adatvédelmi incidens következik be nála?

A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.

 

7. Mikor és hogyan kerül módosításra jelen adatkezelési tájékoztató?

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen adatkezelési tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a www.kajatviszunk.hu weboldalon. Kérjük, hogy minden esetben szíveskedjen gondosan elolvasni az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről.